Predstavitev

 

Oglejte si posnetek prireditve ob 60. letnici Zveze prijateljev mladine Nova Gorica!

V imenu prihodnosti : zbornik ob 60-letnici Zveze prijateljev mladine na Goriškem

Zbornik - 60 let letovanj.pdf

Poslovno poročilo MDPM za Goriško za leto 2014

Poslovno poročilo MDPM za Goriško 2017.pdf

Poslovno poročilo MDPM za Goriško 2018.pdf

Poslovno poročilo MDPM za Goriško 2019 .pdf

Poslovno poročilo MDPM za Goriško 2020.pdf

Poročilo AJPES 2022

POSLOVNO POROČILO MDPM 2022 in plan za leti 2023 in 2024.pdf

 

SOFINANCIRANJE IZ JAVNIH SREDSTEV

Program MDPM za Goriško iz javnih sredstev sofinancirajo občine:

Občina Kanal ob Soči, Občina Brda, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica.

 

VSEBINSKA USMERITEV, ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE MDPM ZA GORIŠKO

 

Predstavitev in programska usmeritev    

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško /preimenovana Zveza prijateljev mladine Nova Gorica/ je nevladno, neprofitno in humanitarno društvo s 70-letno tradicijo delovanja na območju Goriške. Vseskozi v javnem interesu, z namenom in ciljem:

 • izboljšati kvaliteto življenja otrok, mladostnikov in družin
 • zaščititi pravice otrok in staršev.

Nadgradnja dobrih programov, upoštevanje predlogov in pripomb ciljne populacije, opuščanje nezanimivih projektov, vodi naše društvo do uresničevanja ciljev tudi v tržnem sistemu, ko nam finančna sredstva niso več le od države dana.

 

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško:

 • je za otroke mesto, kjer lahko  izražajo svoja stališča: od šolskega, občinskega do republiškega parlamenta, se vključujejo v počitniške programe, ki  so še posebej dostopni socialno in zdravstveno ogroženim otrokom; razvijajo kulturne vrednote, spoznavajo kvaliteto prostega časa,
 • za starše je to kraj, kjer lahko poiščejo pomoč za varovanje starševskih in otrokovih  pravic, kjer lahko skupaj z otroki ustvarjajo in se igrajo,
 • za sponzorje organizacija z zelo široko ciljno populacijo,
 • za donatorje društvo z razpoznavnim humanitarnim programom,
 • za mlade raziskovalce mesto, kjer lahko uvel­javijo svoj interes, pridobijo dodatna znanja, razvijajo svoje sposobnosti,
 • študentom in dijakom – prostovoljcem so na voljo kvalitetni programi dopolnilnega izobraževanja za delo z otroki in mladostniki,

 

Vrata društva so torej odprta vsem, ki želijo neprofitno soustvarjati boljši jutri.

Pridružite se nam!

 

Strateški cilji našega društva:

1. Finančno in kadrovsko okrepljena organizacija

2. Programsko in vsebinsko prenovljena organizacija, z okrepljenim zagovorništvom na področju otrokovih pravic in programi vzgoje za aktivno državljanstvo

3. Boljša prepoznavnost organizacije

4. Učinkovitejši humanitarni program

 

1. DELOVANJE DRUŠTVA

 

1.1 SPLOŠNI PODATKI

 

Naziv

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

Naslov

Bazoviška ulica 04, 5000 Nova Gorica

Spletni naslov

www.zpm-novagorica.si

e-naslov

info@zpm-novagorica.si

telefon

05 333 4680, 041 650 691

Id.št.za DDV

SI56 53273923

Matična številka

5159083

TRR pri DH Nova Gorica

SI56 6100 0000 9554 071 

Pravnoorganizacijska oblika

Društvo

Standardna kvalifikacija

94.999

Ustanovna vloga            

5.330,- €             

Predsednica

Iva Devetak

Upravni odbor

Maja Peršič, podpredsednica

Tomaž Horvat, podpredsednik

 

Vesna Filej

Martina Golob

Gabrijela Prinčič

Vlasta Purkart

Majda Škarabot              

Alenka Velušček

Nadzorni odbor

Vladimira Gal Janeš, predsednica

 

Umbert Bizjak

Liana Kalčina

Marina Marinič

Častno razsodišče

Božo Lovišček, predsednik

 

Nadja Čebohin

Lilijana Kavčič

Zvonka Nose

Ivan Rob

Darko Šfiligoj

 

 

 

1.2 PODLAGA ZA DELOVANJE

 

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško je nevladna organizacija, ki kot ustanovitvena članica Zveze prijateljev mladine Slovenije deluje na območju petih goriških občin že 70 let.

 

Društvo je nevladna, samostojna, humanitarna, kulturno-izobraževalna, prostovoljna in nepridobitna društvena organizacija, ki si prizadeva delovati v javno dobro na območju občin: Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in na območju mestne občine Nova Gorica.

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, odgovornostmi in obveznostmi, ki jih določa Statut društva, usklajen z določili Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06), s pravnim redom RS in z določili Statuta Zveze prijateljev mladine Slovenije.

 

Društvo je vpisano v register društev pri UE Nova Gorica pod zaporedno štev.: 475

 

V Statutu društva so opredeljeni temeljni cilji in naloge:

 

 • uveljavljanje,  zaščita in zastopanje otrokovih pravic, pravic  staršev  in  družine preko organov delovanja v ZPMS,
 • nudenje  telefonskih nasvetov in informacij otrokom in  mladostnikom  preko  nacionalne mreže telefona otrok in mladostnikov (TOM),
 • zagotavljanje možnosti predstavitve interesov, potreb in stališč  otrok  in  mladostnikov  na lokalnih, občinskih, območnih in nacionalnih otroških  parla­mentih ter njihovo zastopanje,
 • zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladostnikov in  družine v programih zdravstvenih letovanj in tematskih taborov,
 • zagotavljanje pogojev za kulturno doživljanje in ustvarjalno izražanje otrok  in mladostnikov v programih natečaja Evropa v šoli,
 • dvig bralne kulture otrok in mladostnikov v programu Bralne značke,
 • razvijanje raziskovalnega dela mladih v programu Mladi zgodovinarji,
 • spodbujanje zdravega življenja in varnega okolja ter humanih  medčloveških  odnosov v programu Zeleni nahrbtnik,
 • organiziranje humanitarne pomoči otrokom in mladostnikom v Sloveniji in v svetu v okviru Humanitarnega programa,
 • s programom enotne obdaritve vseh otrok v programu Veseli december skrbi za odpravljanje neenakosti in socialne izključenosti,
 • izdajanje informativnega gradiva s področja delovanja društva v sodelovanju z ZPMS,
 • izobraževanje članov za delo v društvu,
 • izobraževanje  staršev,  mentorjev in animatorjev različnih  oblik  dela  z  otroki in mladino,
 • razvijanje prostovoljnega in socialno preventivnega dela v društvu in seznanjanje širše javnosti o pomembnosti dela z mladimi.

 

Statut društva MDPM za Goriško.pdf

 

1.3 ORGANI DRUŠTVA

 

1.3.1 Skupščina (zbor članov) kot najvišji organ društva se je sestala na redni delovni in volilni seji dne 31. Julija 2014 in potrdila poslovno poročilo in zaključni račun za leto 2013 ter program in finančni plan za leto 2014. Na skupščini so bili izvoljeni organi društva za mandatno obdobje štirih let.

 

1.3.2 Predsednica in obenem zakonita zastopnica društva je v letu 2014 vodila društvo v skladu s pristojnostmi, ki izhajajo iz statuta. Po sklepu UO je izvajala tudi operativno delo sekretarja društva in bila odgovorna za izvajanje dveh odobrenih programov javnih del.

 

1.3.3 Upravni odbor kot izvršilni organ društva in ga vodi predsednica društva, se je sestal na treh rednih sejah. Poleg obravnave izvajanja programa društva, je UO posvečal veliko pozornosti ukrepom za odpravo nelikvidnosti društva. Člani UO so bili presenečeni nad argumenti strokovne komisije MONG, ki je program (delo) društva ocenila z najnižjo možno oceno in sprejeli sklep o vložitvi pritožbe na prejeto odločbo.

 

1.3.4 Nadzorni odbor kot nadzorni organ skupščine se je sestal na dveh rednih sejah. Na prvi je obravnaval in potrdil finančno poročilo in ZR za leto 2013, na drugi redni seji se je seznanil z odločbo MONG o sofinanciranju društva v letu 2012 in zaradi nestrinjanja z načinom ocenjevanja dela društva podprl pritožbo na prvo odločbo. Župan je sicer prvo odločbo odpravil a se naslednja odločba ni razlikovala v ničermer s prvo. Na drugo odločbo se je društvo pritožilo z jasno obrazložitvijo in argumenti zavrnilo pisne ocene posameznih članov strokovne komisije. A tudi tokrat neuspešno. Ob ugotovitvi, da Upravno sodišče presoja le strokovnost članov komisije, ne pa njihove ocene, na Upravno sodišče pritožbe nismo vložili.

 

1.3.5 Častno razsodišče se je sestalo na eni redni seji in z zadovoljstvom ugotovilo, da se veča število mlajših članov društva. Drugih posebnosti ni bilo.

 

1.3.6 Druge oblike dela za izvajanje posameznih vsebin:

 • Koordinacija vodij vsebine Zeleni nahrbtnik se je sestala na dveh delovnih srečanjih,
 • Koordinacija mentorjev Otroških parlamentov se je sestala na dveh delovnih srečanjih,
 • Koordinacija mentorjev Bralne značke se je sestala na enem delovnem srečanju,
 • Komisija za izbor literarnih, likovnih in fotografskih del v natečaju Evropa v šoli se je sestala na dveh delovnih srečanjih,
 • Komisija za izbor novoletnih daril za predšolske otroke in učence prve triade OŠ v goriških občinah (razen MONG), se je sestala na enem delovnem srečanju,

 

1.4 ORGANI ZPM SLOVENIJE

 

Člani društva so aktivno sodelovali pri delu organov in drugih oblik dela na ravni ZPM Slovenije:

- Nacionalni odbor za otrokove pravice / članstvo
- Nacionalni odbor Evropa v šoli, / članstvo
- Komisija za humanitarna vprašanja / v skladu s potrebami
- Nacionalni odbor za letovanja in prosti čas / v skladu s programom

 

1.5 POSLOVNI PROSTORI

 

Društvo deluje v prostorih na Bazoviški ulici 4 v Novi Gorici. V začetku devetdesetih je društvo aktivno sodelovalo pri postavljanju vsebinskih in prostorskih temeljev za Mladinski center v Novi Gorici. Društvo je bilo tudi sopodpisnik 'pisma o nameri' za ustanovitev MC in odkup prostorov (današnjih), ki so ga podpisali takratni predsednik Skupščine občine Nova Gorica, predsednik ZPM Nova Gorica in direktor Urada za mladino RS. Istega leta je društvo namenska lastna sredstva vložilo za rezervacijo poslovnih prostorov, ki jih je kasneje, ob finančni podpori Urada za mladino RS, odkupila novogoriška občina. Ob vselitvi v prostore leta 1997, je bila med občino in društvom sklenjena pogodba o uporabi poslovnih prostorov (pisarna in igralnica) in souporabi večnamenskega prostora ter sanitarij za nedoločen čas. Danes je objekt v celoti prenesen v upravljanje MC. Pogodba med društvom in občino ostaja nespremenjena.

 

1.6 STROKOVNA SLUŽBA

 

program društva izvajamo brez redno zaposlenih delavcev. Pomoč pri izvajanju programov društva so delavci na Javnih delih. Organizacijsko program vodi predsednica ob sodelovanju članov Upravnega in Nadzornega odbora ter ob strokovni pomoči zunanjih sodelavcev prostovoljcev: mentorji in člani izbirnih komisij za natečaj Evropa v šoli, mentorji Otroških parlamentov, mentorji Bralne značke, koordinatorji Zelenega nahrbtnika, člani Kluba vzgojiteljev animatorjev.

Finančno računovodska dela opravlja zunanji računovodski servis na podlagi sklenjene pogodbe.

 

1.7 VIRI  FINANCIRANJA – presek prihodkov v zadnjih treh letih

 

 • KONCESIJSKA SREDSTVA DRŽAVE v višini 10 % prihodkov predstavljajo namenski prihodki  Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za individualno regresiranje zdravstvenega letovanja za otroke in mladostnike,
 • PRIHODKI OBČIN, pridobljeni na podlagi Javnih razpisov in drugih možnih oblik sofinanciranja  (Mestna občina Nova Gorica, Občine: Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba), predstavljajo 14 % vseh prihodkov, namenjenih za program. 9 % je namenskih sredstev za novoletno obdaritev otrok (vse občine razen MONG),
 • JAVNA DELA, prihodki za zaposlene na izvajanju programa javnih del v posameznem koledarskem letu predstavljajo  predstavljajo od 12 do 15 % prihodkov, vir 75 % ZRSZ, 25 % MONG,
 • LASTNA (bilančna) SREDSTVA vključujejo prihodke uporabnikov in namenske donacije oz. sponzorska sredstva in predstavljajo 26,9 %,
 • LASTNA (izvenbilančna) SREDSTVA predstavljajo 26,4 % in vključujejo prostovoljno delo, brezplačne programe za starše in otroke, denarno pomoč, prehrambene in pakete s šolskimi potrebščinami, štipendije, plačila toplih obrokov ipd.

 

1.8 JAVNOST DELA in INFORMIRANJE JAVNOSTI

 

 • vsi člani društva prejmejo letno poslovno in finančno poročilo ter program in finančni plan za naprej,
 • javnim financerjem: goriškim občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za zaposlovanje RS so dostavljena vsebinska in finančna poročila z dokazili o namenski porabi dodeljenih sredstev iz javnih razpisov in drugih oblik financiranja,  
 • donatorji v pobudi Pomežik soncu  ter drugi donatorji in sponzorji prejmejo zahvalo in poročilo o porabi prejetih sredstev,
 • v nakladi najmanj 1500 izvodov izdajamo zgibanko Poletje, namenjeno informiranju staršev in otrok, o možnostih letovanj v času poletnih počitnic,
 • v publikaciji 'Kam po pomoč na Goriškem', ki jo je izdala MO Nova Gorica v 5.000 izvodih, je objavljen program društva za preprečevanje socialne izključenosti,
 • preko elektronskih sporočil medijem redno obveščamo javnost o izvajanju oz. napovedih dogodkov ali vsebin
 • letno tiskamo najmanj 200 'flajerjev' s programi brezplačnih ustvarjalnic,
 • letno tiskamo  zgibanke o Bralni znački za 'zlate značkarje' (med 200 in 220)
 • člani organov društva in prostovoljci so medijem vselej na voljo za izjave.