Prosti čas in letovanja

vsebina: Kaj je program za prosti čas?


Zveza prijateljev mladine Slovenije organizira letovanja, zimovanja in različne prostočasne dejavnosti za otroke, mladostnike in družine.
Konvencija o otrokovih pravicah v svojem 31. Členu posebej govori o prostem času otrok. Države podpisnice priznavajo otrokovo pravico do počitka in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti in do prostega udeleževanja v kulturnem življenju in umetnosti.
Države podpisnice so dolžne spodbujati zagotavljanje otrokom in mladostnikom enake možnosti kulturnega, umetniškega, razvedrilnega in prostočasnega udejstvovanja.

Zveza prijateljev mladine pomembno vpliva na politiko prostega časa do otrok in mladostnikov v kraju in na nacionalnem nivoju. Animira tiste dejavnike, posameznike in organizacije, ki lahko prispevajo k zagotavljanju dobrih pogojev za pripravo in izpeljavo programov v prostem času. Poleg tega lahko pridobi številne posameznike, ki so pripravljeni del svojega prostega časa ali profesionalnih strokovnih znanj nameniti mladim.

Zveza prijateljev mladine je vezni člen med potrebami in interesi mladih s svetom odraslih, z institucijami in organizacijami, ki v skladu s svojim temeljnim poslanstvom želijo, hočejo ali morajo mladim ponuditi možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa.


In kaj pripravljamo za otroke?

Letovanja in zimovanja

Poletne in zimske počitnice
Sedanja razporeditev počitniških dni omogoča otrokom nekajkratne tedenske počitnice ter strnjene letne počitnice. Na ta način so otrokom omogočeni premori med sicer napornim delom v šoli in doma. Starši otrok pa si počitnice ne morejo organizirati vedno takrat, ko so otroci prosti.

Poleg časovne omejenosti je pomemben vidik tudi finančna zmožnost družine, da gredo na smučanje, na morje, potovanje ali v toplice. Ob veliki stopnji brezposelnosti staršev ter staršev, ki živijo na pragu revščine, mnogi otroci ostajajo v času počitnic v kraju bivanja in ne gredo na počitnice. Ocenjujemo, da kar polovica otrok ostane v času počitnic doma ali gre k sorodnikom. Prav zato je potreba po organizirani ponudbi toliko večja. Da bi si starši in njihovi otroci lahko organizirali počitniški čas je nujno, da pravočasno nekaj tednov pred počitnicami, dobijo ponudbo vseh organizatorjev, tako, da lahko uskladijo možnosti z interesi in potrebami otroka. V kolikor ponudbe ni, so otroci prepuščeni zgolj televizorju, računalniku ali prosti igri s prijatelji na ulici ali igriščih.

Letovanje v kapacitetah ZPM

Popoldanski programi ter programi ob sobotah in nedeljah

Osnovne šole nudijo kar pestro izbiro programov interesnih dejavnosti, ki se odvijajo po pouku. Prednosti teh programov so v pedagoški pripravljenosti, kontinuiteti čez celo leto, v usposobljenosti mentorjev in organizatorjev, ob zagotovljenih minimalnih finančnih sredstvih in prostorih, ki jih nudi šola. Pomanjkljivosti pa so v ponudbi, ki je odvisna predvsem od interesih področij učiteljev, ki sprejmejo mentorstvo in ne toliko od dejanskih potreb otrok, v prostorski povezanosti zgolj na šolske prostore ter vezanosti na dni pouka, pri čemer je le malo dejavnosti tudi ob sobotah ali nedeljah. Dejavnosti so mnogokrat reprezentativnega pomena za šolo in zato predvsem usmerjene k tistim otrokom, učencem, ki se lahko izkažejo na tekmovanjih z učenci drugih šol.

Zveza prijateljev mladine bi morala v večji meri ponuditi program v objektih šol in vrtcev z različnimi izvajalci. Prednosti naše organizacije so v večji fleksibilnosti, hitri prilagoditvi in ugoditvi novim interesom in potrebam otrok ter možnostih pridobitve zunanjih sodelavcev, mentorjev. Kot nevladna organizacija lahko pridobimo finančna sredstva od sponzorjev, donatorjev, fundacij ter proračunskih virov.

Praznovanja

Mnogi programi praznovanj so ostali, postali stalnica v programih ZPM. V preteklosti so se, tudi na pobudo naše organizacije, ohranila ali ponovno obudila očarljiva prednovoletna praznovanja. Ohranili smo posrečen splet novih in starih oblik ter tako otrokom omogočili zlasti po letu 1991 srečanja z vsemi pravljičnimi osebami, najsi bo z Miklavžem, Božičkom ali Dedkom Mrazom. Dedek Mraz se je pravzaprav porodil na pobudo sodelavcev ZPM davnega leta 1958. Postal je prijatelj otrok, ki jih je razveseljeval z darili ali kulturnimi prireditvami (lutkovno igrico, dramsko igro, kinopredstavo, glasbo...). Obiskoval jih je še vedno jih obiskuje v vrtcih, šolah, v kraju kjer živijo. Zveza prijateljev mladine je, da bi splet decembrskih praznovanj povezala v celovito ponudbo otrokom in njihovim staršem leta 1991 poimenovala te programe VESELI DECEMBER. Veseli december lahko postane prepoznavna oblika praznovanja otrok, ki jo pod skupnim naslovom ponudi ZPM slovenskim otrokom v vsakem kraju.

Festivali

Festivali so strnjeni, enoviti programi, ki trajajo ponavadi le nekaj dni. Njihova značilnost je prepoznavnost v domačem kraju, v širši okolici ali celo v slovenskem prostoru. Posvečeni so praznovanju dogodkov iz preteklosti, etnološkim in kulturnim posebnostim kraja. Najpogosteje so festivali poimenovani po literarnih ali zgodovinskih junakih, ki jih otroci poznajo. Zveza prijateljev mladine sodeluje kot soorganizatorica pri pustnih festivalih, Pikinem festivalu in drugih. Festivali so se izkazali kot zanimiva in priporočljiva oblika združitve vrste programov, namenjenih zabavi otrok, srečanju z ustvarjalci za otroke ter predstavitvi ustvarjalnosti otrok samih. Koncentracija programov je sicer zahteven projekt, vendar tako prepoznavna oblika omogoča osredotočenje organizatorjev v iskanje najkakovostnejše ponudbe za otroke in pridobivanje sponzorjev, ki v takšni obliki vidijo tudi svoj promocijski interes.

Temeljna načela delovanja

Prav zato ostajajo temeljna načela našega delovanja na tem področju:

prostovoljno delo članov in sodelavcev ZPMS ob podpori strokovnega profesionalnega dela zaposlenih v ZPM,

dostopnost programov vsem mladim, ne glede na kraj bivanja ali socialno poreklo ter finančno zmožnost staršev. V ta namen bo ZPM širila mrežo svojih sodelavcev, društev prijateljev mladine, ponudila mladim programe (zlasti letovanj), ne glede na to, kje bivajo ter pridobivala dodatna finančna sredstva države, sponzorjev in donatorjev, da bi bili programi finančno dostopnejši,

kakovost ponujenih programov. ZPM bo tudi v prihodnje skrbno zbirala programe ter izvajalce, animatorje ter pripravila ustrezne pogoje za izvedbo programov in tako ohranila kakovostno raven ponudbe in splošno prepoznavnost organizacije kot dobre in zanesljive izvajalke programov, ki ji starši zaupajo,

prilagojenost različnim starostnim obdobjem. ZPM bo v prihodnje posebno pozornost posvetila, poleg osnovnošolskim otrokom, tudi predšolskim otrokom, posebno tistim, ki niso vključeni v vrtce ter srednješolcem in mladim, tudi tistim, ki niso vključeni v srednješolske programe,

svoboda izbire je pomembno načelo, ki ga lahko udejanimo tudi z dostopnostjo informacij o pripravljenih programih, tako preko medijev, kakor tudi preko sodobnih oblik komunikacij

soudeležba mladih pri oblikovanju programov. ZPM bo vključevala mlade v proces oblikovanja programov tako, da bo mlade neposredno vključila v različne skupine, ki pripravljajo in izvajajo programe. Otroški parlamenti ostajajo dobra priložnost razgrnitve interesov in potreb mladih, ki jih lahko in morajo organizacije ZPM upoštevati in udejaniti,

varnost udeležencev programov; ZPM se je uveljavila kot organizacija, ki je vedno v najboljši možni meri poskrbela za varnost udeležencev tako, da je dobro pripravila in opozorila mentorje in animatorje na potrebe po varnosti, seznanila mlade udeležence ter njihove starše na morebitne varnostne probleme. Pogoj sodelovanja je vedno bil, da so starši privolili v sodelovanje svojih otrok v naših programih in tako bo tudi v prihodnje. ZPM je za nekatere programe zagotovila dodatno zavarovanje v sodelovanju s postajami milice ter dodatnim zavarovanjem preko zavarovalnic.

Poglejte si: